Ramona Meyborg style=

Ramona Meyborg

Sekretær
Christine Lund style=

Christine Lund

Kasserer
Marianne Rønningen style=

Marianne Rønningen

2. styremedlem
Fredrik Strand style=

Fredrik Strand

2. varamedlem