Bård Arvo Waltila style=

Bård Arvo Waltila

Leder
Ramona Meyborg style=

Ramona Meyborg

Sekretær
Christine Lund style=

Christine Lund

Kasserer
Øyvind Sannerud style=

Øyvind Sannerud

1. styremedlem
Marita Kold Gundersen style=

Marita Kold Gundersen

2. styremedlem