Ramona Meyborg style=

Ramona Meyborg

Sekretær
Christine Lund style=

Christine Lund

Kasserer
Øyvind Sannerud style=

Øyvind Sannerud

1. styremedlem
Randi Hagevold Krohne style=

Randi Hagevold Krohne

2. varamedlem