Bård Arvo Waltila style=

Bård Arvo Waltila

Leder
Ramona Meyborg style=

Ramona Meyborg

Sekretær
Christine Lund style=

Christine Lund

Kasserer
Marianne Rønningen style=

Marianne Rønningen

1. styremedlem
Fredrik Strand style=

Fredrik Strand

2. styremedlem
Øyvind Sannerud style=

Øyvind Sannerud

1. varamedlem
Randi Hagevold Krohne style=

Randi Hagevold Krohne

2. varamedlem
Kine Rønjom style=

Kine Rønjom

Ungdoms representant