Bård Arvo Waltila style=

Bård Arvo Waltila

Leder
Marianne Rønningen style=

Marianne Rønningen

1. styremedlem
Fredrik Strand style=

Fredrik Strand

2. styremedlem